www.ifoodnet.co.kr


  브랜디,파운드케잌상자

 

  초콜렛 상자

 

  롤케잌 상자

 

  미니파운드 상자

 

  미니,조각케잌 상자

 

  양과자 상자

 

  다용도 상자  

 

  선물용 상자

 

  쇼핑백. 종이술

 

  화과자, 떡상자

 

  하드 케이스

 

  디저트 컵

 

  도자기,글래스 제품

 

  베이킹 컵

 

  발렌타인 제품

 

  크리스마스 제품

 

  케잌상자

 

 제 품 소 개

 NEWS

 게 시 판

 

            e-mail

foodnet@ifoodnet.co.kr

  브랜디케잌상자 레드, 브라운 1줄용, 2줄용, 3줄용

 

브랜디레드

 

브랜디브라운

              1줄용 : 85x250x55mm                     2줄용 : 172x250x55mm                 3줄용 : 256x250x55mm

 

  브랜디 케잌상자 그린1줄용, 2줄용, 3줄용

 

 브랜디그린

           1줄용 : 85x250x55mm                     2줄용 : 172x250x55mm                   3줄용 : 256x250x55mm

 

 

  브랜디케잌 상자 골드 1줄용, 2줄용

 

 브랜디골드

 1줄용 : 85x250x55mm      2줄용 : 172x250x55mm

 

 

 

   브랜디케잌상자 (coffe & brandy, brandy cake, delicious cake)   1줄용 : 85x250x55mm

 

 브랜디상자

 

 브랜디세트

 

 

 

    브랜디케잌상자 그레이프. 캣 1줄용, 2줄용, 3줄용

 

 브랜드캣

      1줄용 : 85x250x55mm               2줄용 : 172x250x55mm                   3줄용 : 256x250x55mm

 

 

 

 

 

 

 


                                             copyright ©푸드넷. All Rights Reserved.

                                            경기도 고양시 일산동구 정발산동 1149-1 1F 

                                                Tel 031.915.1557 Fax 031.915.1556